Použita technologie Client-Server
 
Databáze Oracle nebo Informix
 
Zcela nová moderní technologie, která skýtá možnosti využití maximální rychlosti při přenosu a zpracování dat s maximální možnou bezpečností (což se týká ztráty dat při přenosu nebo archivaci a jejich utajení )
 
Systém je modulární a zahrnuje tyto oblasti
Personální modul
OBR_PESONALISTIKA   Systemizace pracovních míst
  Personální evidence   zaměstnanců,uchazečů,expertů,lektorů apod.
  Hodnocení zaměstnanců
  Evidence kurzů a vzdělávání
Mzdový modul
OBR_MZDY   Kompletní mzdová agenda
  Import vstupních dat z mnoha systémů   (možnost přizpůsobení)
  Export do účetních a platebních systému   (homebanking apod.)
  300 typů výstupních sestav + analytické   sestavy (formát TXT,HTML,EXCEL)
  PaM - sledování čerpání mzdových   prostředků, rozbory mezd
  Parametrické zpracování + detailní kontrola   výpočtu
 
Systém je konstruován s ohledem na bezpečnost dat a utajení sledovaných údajů. Neboť o údaje mzdové, personální, osobní plány či chystané organizační změny bývá velký zájem.
 
Systemizace – evidence pracovních míst platných ke zvolenému datu ( aktuální stav, historie i modelování budoucí organizační struktury). Popisy pracovních míst (zabudován celostátní katalog prací, číselníky dle ČSÚ, definování požadavků kladených na pracovní místa. Pro snížení pracnosti popisů pracovních míst (činnosti, katalogy, požadovaná školení, atesty apod.) se využívá typových funkcí, popisů povolání, specifikování činností útvarů – organizační řády. Definice vztahů nadřízenosti a podřízenosti, historie obsazení pracovních míst, organizační schémata
 
Personální evidence - evidence všech potřebných údajů s určením doby platnosti. Nutné jak pro personální práci tak i pro navazující evidenci mzdovou. Mimo přehledů, statistik a dalších, se provádí tisky pracovních smluv, platebních výměrů propojených s uživatelsky modifikovatelnými šablonami., sledování nákladů na vzdělávání zaměstnanců. Automatické stanovení nároku na dovolenou při nástupu či výstupu pracovníka. Generování dat předstihových řízení pro odchod do důchodu. Sledování čerpání dovolené a nemocnosti. Rozbory personálních údajů. Vytváření a zobrazování struktur dle věku, délky zaměstnání, vzdělání apod. Řada přehledových sestav a výběrů.
 
Hodnocení zaměstnanců - předdefinováno je cca 250 modelových charakteristik rozdělených do několika úrovní s popisem významu. Modelové charakteristiky (otázky) jsou seskupovány do testů. Porovnávání požadavků kladených na pracovní místo a hodnot skutečně dosahovaných zaměstnancem. Porovnávat lze pracovní místo a zaměstnance na toto místo zařazeného. Nebo lze pro jedno pracovní místo vyhodnocovat n - zaměstnanců (tj. provádět výběr uchazečů) nebo lze porovnávat jednoho zaměstnance, uchazeče s n -pracovními místy. V tomto případě hledáme, na co by se dotyčný zaměstnanec hodil, případně v čem se tento zaměstnanec musí zlepšit, aby mohl být zařazen na toto místo.
 
Evidence kurzů – vzdělávání zaměstnanců. Sledování nákladovosti, doby platnosti kurzů, sankcí za neplnění. Hodnocení lektorů., Organizování kurzů. Náplně. Třídní knihy. Ubytování.. Finanční efektivnost uspořádaných kurzů.
 
Mzdy - navazují na personální agendu. Evidují jak aktuální údaje odpovídající účetnímu období, tak údaje historické a údaje se zadáním data platnosti. Výpočet odvodů pojistného, daní apod. je plně parametrický a modifikovatelný. Provádí zpracování měsíčních mezd, hodinových mezd, mezd úkolových i podílových, dohod o provedení práce i dohod o pracovní činnosti. Automatické dopočty do minimálních mezd i do minimálního odvodu zdravotního pojištění. Výpočet nemocenských dávek bez ohledu na období. Automatické přechody mezi mateřskou dovolenou a rodičovským příplatkem. Sledování podpůrčích dob. Odvody plateb modemem, disketou či platebním příkazem. Vedení saldokonta plateb. Převod do libovolných účetnictví. Import z docházkového systému a z podnikové jídelny. Automatický výpočet průměrů, zpracování povinných hlášení pro státní statistiku (Trexima), roční zúčtování daně. Volně konfigurovatelné mzdové a evidenční listy, libovolné agregace, generátor sestav. Více jak 200 standardních sestav tvaru txt, html, excell.
 
 
Autoři: Ing.Aleš Paik - celková koncepce,věcná správnost
ales.paik@seznam.cz
 
Ing.Karel Markovský - programová realizace
karel.markovsky@seznam.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více na GData.cz